دسته: متفرقه

زنان و انتخابات / مادر صلح: زهره تنکابنی

بیست سال پیش کنفرانس بین المجالس مصوبه ای را به امضای اعضا رساند مبنی بر سهم 30 در صدی زنان در مجالس کشور های عضو که به امضای رئیس وقت مجلس شورای ایران نیز رسید. این مصوبه قرار بود ظرف بیست سال در کشور های عضو اجرائی شود و امسال آخرین مهلت اجرای آن است.

فریاد رسای صلح/ مادر صلح: زهره تنکابنی

دو هفته پیش صلح طلبان و آزادی خواهان در اعتراض به سیاست های جنگ طلبانه دولت ترکیه فراخوان راهپیمائی مسالمت آمیزی را دادند. در روز موعود صدها هزار تن از سراسر کشور برای اظهار همبستگی خویش در این زمینه در آنکارا گرد آمدند. جمعیت تازه شروع به حرکت کرده بودند که آنهایی که با جنگ