ماه: سپتامبر 2016

مقاومت صلح آفرین است! مادر صلح: مینو مرتاضی

قدرت مقاومت به مثابه ی آگاهی و دانش چیزی نیست که دزدیده شود یا از دست برود و یا اختصاص به طبقه ی خاص داشته باشد و برخی آن را داشته و برخی نداشته باشند . بلکه مقاومت نیرویی است که در قبال کش و قوس های روابط نابرابر و ناپایدار و تحمیلی که خود

گذشته چراغ راه آینده / مادر صلح: زهره تنکابنی

بهترین و محکمترین خاکریز در برابر هر تهاجمی همبستگی مردم و حکومت است و این حاصل نمیشود مگر با محترم شمردن حقوق شهروندی واقعی. این حقوق شامل حق اشتغال کامل که با سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی وعمرانی دولت حاصل شدنی است، رعایت آزادی عقیده، بیان، قلم، رعایت حقوق اقلیت های قومی و

کبوتر خونین بال صلح / مادر صلح اکرم

روزگار غريبي است !؟ بالهاي خونين كبوتر صلح و آزادي كمتر نشاني از سپيدي صلح و آرامش دارد و زندگي شادمانه در پهنه ي اين سياره ی آبي هر روز بيشتر از ديروز به غربتي غم انگيز مي خزد . اخبار جهاني به نمايش تراژيكي از شگردهاي جديد جنگ ، خونريزي ، كشتار ، جنايت