ماه: نوامبر 2016

تسلیت مادران صلح به مناسبت درگذشت بانو توران میرهادی

انو توران ميرهادي آموزگار آزاده ايي كه اساس آموزشش را بر شاگرد نوازي و آينده نگري و پرهيز از رقابت هاي تلخ و بي ثمر و استعداد سوز قرار داده بود ، طي پنجاه سال تدريس توانست لشگري از زنان و مردان دانش آموخته با روش نوين خود بپروراند كه عموما در