ماه: مارس 2017

بیانیه مادران صلح ایران به مناسب 8 مارس روز جهانی زن

هشت مارس برابر هجده اسفند روز جهانی زن و در اصل روز توجه انسان به نیمه ی نادیده انگاشته ی خویش است .این روز سهمی ناچیز ازسیصد و شصت و پنج روز است . روزی برای اینکه زن در مقام انسان سوژه ؛هموطنان و مردم جهان را از نابرابري ها و توانمنديهاي زنان

کارگردانان فراملیت و بدون مرز( مادر صلح مینو مرتاضی)

در دورانی بسر می بریم که درخشش فرزندان سرزمین مان در حوزه های علم و هنر و ورزش و سینما و دیگر حوزه های حیات و زیست انسانی چیزی بیش از موفقیت يا بردن یک جایزه به نظر می رسد . کسب دومین جایزه اسکار توسط اقای فرهادی بیانگر این واقعیت است که مردم سرزمین