روز جهانی صلح با نواختن زنگ صلح که توسط سکه های اهدایی کودکان ساخته شده است، در سراسر جهان اغاز می شود . در جهانی که زور و نابرابری و بی عدالتی در آن جريان دارد؛ روز صلح یا روز آتش بس ،فرصتی برای نفس تازه کردن و دمی تفکر و یاد آوری