بپاش شورتر از نمک بپاش ما گناهکارانِ شوریده به این درگاهیم ما به دامنِ این گربه ی نامعلوم گوش وُ زبان به دندان ها داده ایم