در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد