بگذار تا مقــــــــــــابل روی تو بگـــــــــــــــذریم دزدیده در شمـــــــــایل خوب تو بنگـــــــــــریم شوق است در جـــدایی و جور است در نظـــر هــــــــم جور به که طاقت شــــــوقت نیـاوریم گفتی ز خـــاک بیشترند اهـــــــــل عشق من از خـــاک بیشتر نه که از خاک کمتــــــــــــریم