لحظه ها عریانند می توانی لباس اندوه بر تن شان ببافی یا شاید جامه ای رنگین و شاد یا چادر خاطره بر رویش بکشی